complete setup

Visokodostupni WordPress – kompletan setup

15 априла, 2015
Marko Uskoković

Uvod

U ovom tekstu opisaćemo kako da sami podesite visokodostupnu WordPress instalaciju korišćenjem distribucije CentOS, distribuiranog fajl sistema GlusterFS i Percona XtraDB klastera. Komande koje treba pokretati su prikazane plavom bojom, njihov izlaz je belom, a crvenom bojom je obojen deo komande koji treba promeniti i prilagoditi vašem okruženju. Ukoliko ispred komande stoji [ALL]# onda se komanda izvršava na svim serverima, inače je unutar uglastih zagrada navedeno ime servera na kom treba pokrenuti tu komandu i direktorijum u kom se komanda pokreće. Obratiti pažnju na here-doc cat komande koje se prostiru u više redova do ključne reči END.

Podizanje mCloud mServer SSD1 instanci

Uzećemo 3 mCloud SSD servera, za početak sa 1GB RAM memorije i 2 CPU-a. Izabraćemo Centos 7 template.

wordpress high availability order servers

Odabir mCloud SSD servera za visokodostupni WordPress sajt

Nazvaćemo ih u obliku mns-wp-N.ha.rs i popisati dobijene IP adrese.

servers-1

Zabeležite imena i adrese vaših mCloud SSD servera za visokodostupni WordPress sajt.

Na svakoj od mašina instaliraćemo neke uobičajene pakete. Nisu svi neophodni, ali ih je zgodno imati:

[ALL]# yum -y install bash bc bind-utils elinks ftp htop html2text iotop iptraf joe jwhois logwatch lsof lynx mailx man man-pages mytop net-snmp net-snmp-utils nfs-utils ntp openssh-clients rsync screen strace sysstat tcpdump tcptraceroute vim vim-enhanced wget wireshark yum-plugin-security yum-utils pciutils dmidecode telnet attr net-tools http://download.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

Za početak, dopustićemo kompletan saobraćaj između ovih mašina. Ove korake radimo na svakoj mašini.

[ALL]# iptables -I INPUT -s 87.237.205.1/32 -j ACCEPT
[ALL]# iptables -I INPUT -s 87.237.205.2/32 -j ACCEPT
[ALL]# iptables -I INPUT -s 87.237.205.3/32 -j ACCEPT
[ALL]# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
[ALL]# echo 'iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables' >> /etc/rc.local
[ALL]# chmod +x /etc/rc.local

Instalacija i podešavanje GlusterFS-a

Na svakoj od mašina zakucaćemo imena hostova u hosts fajlu:

[ALL]# cat >> /etc/hosts <<"END"
87.237.205.1 mns-wp-1.ha.rs mns-wp-1
87.237.205.2 mns-wp-2.ha.rs mns-wp-2
87.237.205.3 mns-wp-3.ha.rs mns-wp-3
END

Instaliraćemo i pokrenuti glusterfs:

[ALL]# wget -P /etc/yum.repos.d http://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/LATEST/CentOS/glusterfs-epel.repo
[ALL]# yum -y install glusterfs glusterfs-fuse glusterfs-server
[ALL]# systemctl start glusterd

Omogućićemo i proveriti status:

[ALL]# systemctl enable glusterd
[ALL]# systemctl status glusterd
glusterd.service - GlusterFS, a clustered file-system server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/glusterd.service; enabled)
  Active: active (running) since Fri 2015-04-03 15:46:31 CEST; 3min 47s ago
 Process: 11199 ExecStart=/usr/sbin/glusterd -p /var/run/glusterd.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 11200 (glusterd)
  CGroup: /system.slice/glusterd.service
      └─11200 /usr/sbin/glusterd -p /var/run/glusterd.pid

Povezaćemo servere u gluster pool. Ovo je dovoljno uraditi na jednom od servera.

[mns-wp-1 ~]# gluster peer probe mns-wp-2
peer probe: success.
[mns-wp-1 ~]# gluster peer probe mns-wp-3
peer probe: success.
[mns-wp-1 ~]# gluster peer probe mns-wp-1
peer probe: success. Probe on localhost not needed

Sada možemo proveriti status pool-a:

[ALL]# gluster pool list
UUID                  Hostname    State
a32d208c-7966-4af2-80d0-a42ec3568bbe  mns-wp-2    Connected
6ed8f0c7-01f2-4951-a663-5e73dba405b1  mns-wp-3    Connected
c96c8c8e-5b30-448f-8177-a7ef0d9a325e  localhost    Connected

Na jednoj od mašina pravimo klaster od tri mašine i tri replike podataka. Koristimo opciju force jer /srv/vol0 nije na zasebnom fajl sistemu:

[mns-wp-1 ~]# gluster volume create vol0 rep 3 transport tcp mns-wp-1:/srv/vol0 mns-wp-2:/srv/vol0 mns-wp-3:/srv/vol0 force
volume create: vol0 success
[mns-wp-1 ~]# gluster volume start vol0
volume start: vol0: success

Proveravamo status novog volumena. Svi brick-ovi i self-heal daemoni bi trebalo da budu online.

[mns-wp-1 ~]# gluster vol status vol0
Status of volume: vol0
Gluster process                     Port  Online Pid
------------------------------------------------------------------------------
Brick mns-wp-1:/srv/vol0                49152  Y    1316
Brick mns-wp-2:/srv/vol0                49152  Y    1899
Brick mns-wp-3:/srv/vol0                49152  Y    859
NFS Server on localhost                 N/A   N    N/A
Self-heal Daemon on localhost              N/A   Y    2593
NFS Server on mns-wp-2                 N/A   N    N/A
Self-heal Daemon on mns-wp-2              N/A   Y    1997
NFS Server on mns-wp-3                 N/A   N    N/A
Self-heal Daemon on mns-wp-3              N/A   Y    871

Task Status of Volume vol0
------------------------------------------------------------------------------
There are no active volume tasks

Pošto su glusterfs serveri u isto vreme i klijenti možemo koristiti localhost da prikačimo glusterfs volumen na svim serverima:

[ALL]# mkdir -p /var/www/html/
[ALL]# mount -t glusterfs localhost:/vol0 /var/www/html
[ALL]# echo "localhost:/vol0 /var/www/html glusterfs defaults,_netdev 0 0" >> /etc/fstab

Preporučene opcije za bolje performanse:

[mns-wp-1 ~]# gluster vol set vol0 performance.quick-read on
volume set: success
[mns-wp-1 ~]# gluster vol set vol0 performance.read-ahead on
volume set: success
[mns-wp-1 ~]# gluster vol set vol0 performance.io-cache on
volume set: success
[mns-wp-1 ~]# gluster vol set vol0 performance.cache-size 256MB
volume set: success
[mns-wp-1 ~]# gluster vol set vol0 performance.stat-prefetch on 
volume set: success 
[mns-wp-1 ~]# gluster vol set vol0 performance.write-behind-window-size 4MB 
volume set: success 
[mns-wp-1 ~]# gluster vol set vol0 performance.flush-behind on 
volume set: success

Ove opcije se prikazuju zajedno sa informacijama o volumenu:

[ALL]# gluster vol info vol0
Volume Name: vol0
Type: Replicate
Volume ID: c8cf45c4-bff5-42fb-b065-516de82ebb03
Status: Started
Number of Bricks: 1 x 3 = 3
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: mns-wp-1:/srv/vol0
Brick2: mns-wp-2:/srv/vol0
Brick3: mns-wp-3:/srv/vol0
Options Reconfigured:
performance.write-behind-window-size: 4MB
performance.flush-behind: on
performance.stat-prefetch: on
performance.io-cache: on
performance.read-ahead: on
performance.quick-read: on
performance.cache-size: 256MB

Instalacija i podešavanje Percona XtraDB cluster-a

Instaliramo i podešavamo osnovni my.cnf fajl za Percona XtraDB Cluster na svakom serveru:

[ALL]# yum -y install http://www.percona.com/downloads/percona-release/redhat/0.1-3/percona-release-0.1-3.noarch.rpm
[ALL]# yum -y install Percona-XtraDB-Cluster-56
[ALL]# cat > /etc/my.cnf <<END
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
user=mysql
# Path to Galera library
wsrep_provider=/usr/lib64/libgalera_smm.so
# Cluster connection URL contains the IPs of node#1, node#2 and node#3
wsrep_cluster_address=gcomm://87.237.205.1,87.237.205.2,87.237.205.3
# In order for Galera to work correctly binlog format should be ROW
binlog_format=ROW
# MyISAM storage engine has only experimental support
default_storage_engine=InnoDB
# This changes how InnoDB autoincrement locks are managed and is a requirement for Galera
innodb_autoinc_lock_mode=2
# SST method
wsrep_sst_method=xtrabackup-v2
# Cluster name
wsrep_cluster_name=my_wordpress_cluster
# My name
wsrep_node_name=$(hostname -s)
# Authentication for SST method
wsrep_sst_auth="sstuser:s3cr3t"
# Try to replicate even MyISAM
wsrep_replicate_myisam=1
END

Na jednom serveru pokrećemo bootstrap XtraDB klastera:

[mns-wp-1 ~]# systemctl start mysql@bootstrap.service

Za state transfer između članova klastera potreban je zaseban mysql korisnik. Ovde odaberite neku komplikovanu šifru:

[mns-wp-1 ~]# mysql -e 'CREATE USER "sstuser"@"localhost" IDENTIFIED BY "s3cr3t";'
[mns-wp-1 ~]# mysql -e 'GRANT RELOAD, LOCK TABLES, REPLICATION CLIENT ON *.* TO "sstuser"@"localhost";'

Na drugim serverima samo startujemo mysql nakon što smo instalirali Percona XtraDB Cluster i podesili my.cnf:

[mns-wp-2 ~]# systemctl start mysql
[mns-wp-3 ~]# systemctl start mysql

Omogućićemo mysql servis da bi se automatski startovao prilikom starta sistema:

[ALL]# systemctl enable mysql

WordPress treba da ima svog mysql korisnika, izaberite mu neku komplikovanu šifru:

[mns-wp-1 ~]# mysql -e 'CREATE DATABASE wordpress;'
[mns-wp-1 ~]# mysql -e 'CREATE USER "wpuser"@"%" IDENTIFIED BY "mojavrloduGcka_iKOmplik0v4na_sifra";'
[mns-wp-1 ~]# mysql -e 'GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO "wpuser"@"%";'

Za proveru zdravlja noda u klasteru može se koristiti komanda clustercheck koja se podrazumevano kači kao korisnik „clustercheckuser“ sa šifrom „clustercheckpassword!“. Poželjno je da ne koristite tu šifru, već da je promenite.

[mns-wp-1 ~]# mysql -e 'GRANT PROCESS ON *.* TO `clustercheckuser`@`localhost` IDENTIFIED BY "clustercheckpassword!";'
[ALL]# clustercheck
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain
Connection: close
Content-Length: 40

Percona XtraDB Cluster Node is synced.

Parametri i status klastera mogu se videti u sistemskim promenljivama čija imena počinju sa wsrep:

[ALL]# mysql -e 'show status like "wsrep_cluster_size";'
+--------------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+--------------------+-------+
| wsrep_cluster_size | 3   |
+--------------------+-------+
[ALL]# mysql -e 'show status like "wsrep_cluster_status";'
+----------------------+---------+
| Variable_name    | Value  |
+----------------------+---------+
| wsrep_cluster_status | Primary |
+----------------------+---------+
[ALL]# mysql -e 'show status like "wsrep_local_state_comment";'
+---------------------------+--------+
| Variable_name       | Value |
+---------------------------+--------+
| wsrep_local_state_comment | Synced |
+---------------------------+--------+

Takođe, preporuka je da obezbedite svoje mysql instalacije uklanjanjem anonimnog pristupa i postavljanjem šifre root korisnika mysql-a:

[ALL]# mysql_secure_installation

Instalacija WordPress-a korišćenjem NginX, PHP-FPM, WP-CLI

Instaliraćemo osnovne PHP pakete. Već smo ranije importovali EPEL repozitorijum iz kog su neki od ovih paketa.

[ALL]# yum -y install \
    php-common       \
    php-fpm         \
    php-gd         \
    php-cli         \
    php-pdo         \
    php-mysqlnd       \
    php-bcmath       \
    php-mcrypt       \
    php-xml         \
    php-mbstring      \
    php-xmlrpc       \
    php-pecl-memcache    \
    php-pecl-memcached   \
    php-pecl-apc      \
    php-devel        \
    php-dba         \
    php-odbc        \
    php-pecl-amqp      \
    php-pgsql        \
    php-pspell       \
    php-recode       \
    php-redis        \
    php-snmp        \
    php-soap        \
    php-tidy        \
    php-pecl-mongo     \
    php-pecl-solr      \
    php-pecl-sphinx

Dodaćemo sistemskog korisnika wpuser i grupu wpuser. WordPress fajlovi će pripadati ovom korisniku.

[ALL]# useradd -d /var/www/html/wordpress -m wpuser
[mns-wp-1 ~]# chmod go+rx /var/www/html/wordpress

Za instalaciju i podešavanje samog WordPress-a koristićemo WP-CLI kog pokrećemo kao korisnik wpuser:

[mns-wp-1 ~]# cd /var/www/html/
[mns-wp-1 /var/www/html]# wget https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
[ALL]# sudo -u wpuser php /var/www/html/wp-cli.phar --info
PHP binary:   /usr/bin/php
PHP version:  5.4.16
php.ini used:  /etc/php.ini
WP-CLI root dir:    phar://wp-cli.phar
WP-CLI global config:
WP-CLI project config:
WP-CLI version: 0.18.0

[ALL]# echo alias wp='"sudo -u wpuser php /var/www/html/wp-cli.phar"' >> ~/.bashrc
[ALL]# source ~/.bashrc

Instaliramo i podešavamo WordPress:

[mns-wp-1 ~]# cd /var/www/html/wordpress
[mns-wp-1 /var/www/html/wordpress]# wp core download
Success: WordPress downloaded.
[mns-wp-1 /var/www/html/wordpress]# wp core config --dbname=wordpress --dbuser=wpuser --dbpass=mojavrloduGcka_iKOmplik0v4na_sifra
Success: Generated wp-config.php file.
[mns-wp-1 /var/www/html/wordpress]# wp core install --url=wp.ha.rs --title=MyHAWP --admin_user=wpadmin --admin_password=drugaduGack4_iCooomplikv4na_fra --admin_email=marko@ha.rs
Success: WordPress installed successfully.
[mns-wp-1 /var/www/html/wordpress]# wp option update home http://wp.ha.rs
Success: Updated 'home' option.
[mns-wp-1 /var/www/html/wordpress]# wp option update siteurl http://wp.ha.rs
Success: Updated 'siteurl' option.

Iako sam WordPress ne koristi PHP sesije, mnogi plugin-ovi ih koriste, pa ćemo podesiti memcache za čuvanje sesija:

[ALL]# yum -y install memcached
[ALL]# systemctl enable memcached
[ALL]# systemctl start memcached
[ALL]# cat >> /etc/php.d/memcache.ini <<END
session.save_handler=memcache
session.save_path='tcp://87.237.205.1:11211, tcp://87.237.205.2:11211, tcp://87.237.205.3:11211'
END

Zbog bezbednosti, nećemo izvršavati PHP-FPM kao korisnik wpuser, već kao korisnik apache, ali kao grupa wpuser. Korisnik wpuser će tako moći da dodeli svojoj grupi da može da piše po određenim fajlovima i direktorijumima. Takođe, podesićemo vremensku zonu, omogućiti php-fpm servis i startovati ga:

[ALL]# sed -i 's/group = apache/group = wpuser/' /etc/php-fpm.d/www.conf
[ALL]# sed -i 's/;date.timezone.*/date.timezone = Europe\/Belgrade/g' /etc/php.ini
[ALL]# systemctl enable php-fpm
ln -s '/usr/lib/systemd/system/php-fpm.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/php-fpm.service'
# systemctl start php-fpm

Nakon starta, trebalo bi da se php-fpm procesi nadju u listi procesa:

[ALL]# ps -Leo pid,user,group,args | grep php-fpm
17464 root   root   php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
17465 apache  wpuser  php-fpm: pool www
17466 apache  wpuser  php-fpm: pool www
17467 apache  wpuser  php-fpm: pool www
17468 apache  wpuser  php-fpm: pool www
17469 apache  wpuser  php-fpm: pool www
18576 root   root   grep --color=auto php-fpm

Instaliraćemo najnoviji nginx:

[ALL]# yum -y install http://nginx.org/packages/rhel/7/noarch/RPMS/nginx-release-rhel-7-0.el7.ngx.noarch.rpm
[ALL]# yum -y install nginx

A konfigurisaćemo ga prema standardnim preporukama za WordPress sajt (npr. na https://github.com/Romke-vd-Meulen/nginx-config ):

[ALL]# echo 'fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME     $document_root$fastcgi_script_name;' >> /etc/nginx/fastcgi_params
[ALL]# echo 'fastcgi_param  PATH_TRANSLATED     $document_root$fastcgi_path_info;' >> /etc/nginx/fastcgi_params
[ALL]# cat > /etc/nginx/nginx.conf <<"END"
# Generic startup file.
user nginx wpuser;
worker_processes 2;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid    /var/run/nginx.pid;
events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include    /etc/nginx/mime.types;
    default_type    application/octet-stream;
    access_log     /var/log/nginx/access.log;
    sendfile      on;
#    tcp_nopush     on;
    keepalive_timeout 3;
#    tcp_nodelay    on;
    gzip        on;
    # php max upload limit cannot be larger than this
    client_max_body_size 32m;
    index       index.php index.html index.htm;

    # Upstream to abstract backend connection(s) for PHP.
    upstream php {
        #this should match value of "listen" directive in php-fpm pool
#        server unix:/tmp/php-fpm.sock;
        server 127.0.0.1:9000;
    }

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
END

Podrazumevani virtualni host uključuje dodatne konfiguracione fajlove:

[ALL]# cat > /etc/nginx/conf.d/default.conf <<"END"
server {
    server_name _;
    listen 0.0.0.0:8080;
    rewrite ^ $scheme://wp.ha.rs$request_uri redirect;
}

server {
    server_name wp.ha.rs;
    listen 0.0.0.0:8080;
    root /var/www/html/wordpress;
	index index.php;
    include global/restrictions.conf;
    # Additional rules go here.

	# Only include one of the files below.
    include global/wordpress.conf;
#    include global/wordpress-ms-subdir.conf;
#    include global/wordpress-ms-subdomain.conf;
}
END

Fajl restrictions.conf:

[ALL]# mkdir -p /etc/nginx/global
[ALL]# cat > /etc/nginx/global/restrictions.conf <<"END"
# Global restrictions configuration file.
# Designed to be included in any server {} block.
location = /favicon.ico {
    log_not_found off;
    access_log off;
}

location = /robots.txt {
    allow all;
    log_not_found off;
    access_log off;
}

# Deny all attempts to access hidden files such as .htaccess, .htpasswd, .DS_Store (Mac).
# Keep logging the requests to parse later (or to pass to firewall utilities such as fail2ban)
location ~ /\. {
    deny all;
}

# Deny access to any files with a .php extension in the uploads directory
# Works in sub-directory installs and also in multisite network
# Keep logging the requests to parse later (or to pass to firewall utilities such as fail2ban)
location ~* /(?:uploads|files)/.*\.php$ {
    deny all;
}
END

Fajl wordpress.conf:

[ALL]# cat > /etc/nginx/global/wordpress.conf <<"END"
# WordPress single blog rules.
# Designed to be included in any server {} block.

# This order might seem weird - this is attempted to match last if rules below fail.
# http://wiki.nginx.org/HttpCoreModule
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

# Add trailing slash to */wp-admin requests.
rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;

# Directives to send expires headers and turn off 404 error logging.
location ~* ^.+\.(ogg|ogv|svg|svgz|eot|otf|woff|mp4|ttf|rss|atom|jpg|jpeg|gif|png|ico|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|ppt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf)$ {
    access_log off; log_not_found off; expires max;
}

# Uncomment one of the lines below for the appropriate caching plugin (if used).
#include global/wordpress-wp-super-cache.conf;
#include global/wordpress-w3-total-cache.conf;

# Pass all .php files onto a php-fpm/php-fcgi server.
location ~ [^/]\.php(/|$) {
    fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
    if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
        return 404;
	}
	# This is a robust solution for path info security issue and works with "cgi.fix_pathinfo = 1" in /etc/php.ini (default)
    include fastcgi_params;
    fastcgi_index index.php;
#    fastcgi_intercept_errors on;
    fastcgi_pass php;
}
END

Nakon toga možemo omogućiti i startovati nginx:

[ALL]# systemctl enable nginx
ln -s '/usr/lib/systemd/system/nginx.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service'
[ALL]# systemctl start nginx

Instalacija i podešavanje HAProxy-a

Instaliramo haproxy i podešavamo ga za proksiranje ka nginx-ovima:

[ALL]# yum -y install haproxy
[ALL]# cat > /etc/haproxy/haproxy.cfg <<"END"
global
  log     127.0.0.1 local2
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats

defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000

listen stats :9090
  mode http
  stats enable
  stats realm Haproxy
  stats uri /
  stats auth wpha:wphahapr0

frontend main *:80
  default_backend       app
backend app
  balance  roundrobin
   option   forwardfor
   option   httpchk GET /hacheck.php HTTP/1.1\r\nHost:wp.ha.rs
   http-check expect string OK
  server mns-wp-1 87.237.205.1:8080 check
  server mns-wp-2 87.237.205.2:8080 check
  server mns-wp-3 87.237.205.3:8080 check
listen mysql-cluster 0.0.0.0:3307
   mode tcp
   balance roundrobin
  option httpchk
  server mns-wp-1 87.237.205.1:3306 check port 9200 inter 12000 rise 3 fall 3
  server mns-wp-2 87.237.205.2:3306 check port 9200 inter 12000 rise 3 fall 3
  server mns-wp-3 87.237.205.3:3306 check port 9200 inter 12000 rise 3 fall 3
END

Pripremamo haproxy proveru za nginx i php-fpm:

[mns-wp-1 ~]# echo -n '<?php echo "OK";?>' > /var/www/html/wordpress/hacheck.php

Pripremamo haproxy proveru za bazu:

[ALL]# echo 'mysqlchk 9200/tcp # mysqlchk' >> /etc/services
[ALL]# yum -y install xinetd
[ALL]# cat > /etc/xinetd.d/mysqlchk <<"END"
# default: on
# description: mysqlchk
service mysqlchk
{
 disable = no
 flags = REUSE
 socket_type = stream
 port = 9200
 wait = no
 user = nobody
 server = /usr/bin/clustercheck
 log_on_failure += USERID
 only_from = 87.237.205.1 87.237.205.2 87.237.205.3
 per_source = UNLIMITED
}
END

Omogućavamo i startujemo xinetd

[ALL]# systemctl enable xinetd
[ALL]# systemctl start xinetd

Podešavamo WordPress da se kači na haproxy:

[mns-wp-1 ~]# sed -i "s/'DB_HOST', 'localhost'/'DB_HOST', '127.0.0.1:3307'/" /var/www/html/wordpress/wp-config.php

Omogućavamo i startujemo haproxy

[ALL]# systemctl enable haproxy
[ALL]# systemctl start haproxy

Instalacija i aktivacija W3 Total Cache-a

[mns-wp-1 /var/www/html/wordpress]# wp plugin install https://downloads.wordpress.org/plugin/w3-total-cache.0.9.4.1.zip
Downloading install package from https://downloads.wordpress.org/plugin/w3-total-cache.0.9.4.1.zip...
Unpacking the package...
Installing the plugin...
Plugin installed successfully.
[mns-wp-1 /var/www/html/wordpress]# wp plugin list
+----------------+----------+-----------+---------+
| name      | status  | update  | version |
+----------------+----------+-----------+---------+
| akismet    | inactive | available | 3.0.4  |
| hello     | inactive | none   | 1.6   |
| w3-total-cache | inactive | none   | 0.9.4.1 |
+----------------+----------+-----------+---------+
[mns-wp-1 /var/www/html/wordpress]# wp plugin activate w3-total-cache
Success: Plugin 'w3-total-cache' activated.

Podesite W3 Total Cache na standardan način tako da se koriste sva tri memcached servera. Takođe podesite da se Object cache snima u sva tri memcached servera.

 

Gotovo! Srećno HAWP-ovanje! 🙂

2 komentara. Ostavi novi

Apsolutno zanimljivo, i privlacno. Kako je server/i u pitanju HA ima li nekih detalja o brzini i opterecenju koje moze da podnese ovakav setup? Demo ili showcase sa testovima bi bio super.

Одговори
Marko Uskoković
12 маја, 2015 3:17 pm

Hvala na komentaru, drago mi je da Vam je bilo zanimljivo.
Sa mCloud SSD1 serverima smo iz ovog setupa izvlacili 40tak req/s praznog wordpress-a sa osnovnom temom, bez kesiranja, sto i nije previse obzirom da su u pitanju SSD diskovi, ali je fino jer je citav setup prosiriv-skalabilan pa se mogu dodati novi serveri i/ili podeliti uloge na klasicne web-db-storage tier-e.

Da li ste isprobali ovakav setup? Kako vam je prosla instalacija? Nadam se da je tekst bio od pomoci…

Одговори

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.